Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ CÔNG Ở VIỆT NAM, NHÌN TỪ MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG

SỬ ĐÌNH THÀNH

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=678d2a2b-4437-4fc5-b54a-d621214a0d0eĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124